QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Quyết định số: 399/QĐ-TTKD VPC-ĐHNV, ngày 20/09/2016 về việc Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại. Xem tại đây