Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số