Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông

Danh sách điểm bán ủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông của TTKD VNPT - Vĩnh Phúc