Tên đầy đủ: Viễn Thông Vĩnh Phúc
Tên giao dịch Quốc tế: VNPT VinhPhuc
Trụ sở: Số 2  Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Văn phòng: 84-211 3722797 - Fax: 84-211 3722473
E-mail:
Website: http://www.vnptvinhphuc.vn

1. BAN LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC  

Giám đốc:                    Ông Nguyễn Tất Sáng 

Phó Giám đốc:             Ông Nguyễn Văn Cầu 

Phó Giám đốc:             Bà Nguyễn Thị Thúy Sự


2. ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư Đảng ủy:           Ông Nguyễn Tất Sáng 

Phó Bí thư Đảng ủy:    Ông Nguyễn Văn Cầu

Chủ tịch Công đoàn:    Ông Nguyễn Văn Cầu

Phó Chủ tịch Công đoàn: Ông Tô Minh Đức

Bí thư đoàn thanh niên: Ông Lại Tiến Thắng


3. CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG.

(*) Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động

Trưởng phòng:   Ông Nguyễn Văn Huy

Phó phòng: Bà Phạm Thị Thu Hằng

(*) Phòng Kế hoạch Kinh doanh

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn An

Phó phòng: Bà Trịnh Thanh Hương

(*) Phòng Kế toán thống kê tài chính

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đăng Minh

(*) Phòng Đầu tư XDCB

Trưởng phòng: Ông Hà Mạnh Cường

(*) Phòng Quản lý mạng và Dịch vụ

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Kim

Phó phòng: Ông Tô Minh Đức

(*) Phòng Hành chính – Tổng hợp

Trưởng phòng: Bà Khổng Thị Tuyết

Phó phòng: Ông Lê Hồng Minh

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

arrayContent_title