ĐIỀU KHOẢN CHUNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG

1. Điều khoản chung dịch vụ di động trả trước. Tải tại đây

2. Điều khoản chung dịch vụ di động trả sau. Tải tại đây