Cao cấp (5tr-10tr)
Trung cấp (2tr-5tr)
Phổ thông (<2tr)