Hướng dẫn sử dụng Nền tảng Học và Thi trực tuyến VNPT LMS:

Hướng dẫn quản lý học sinh trong khóa học:

https://www.youtube.com/watch?v=9E_zSMNfeNM&feature=youtu.be

Hướng dẫn tạo ngân hàng câu hỏi:

https://youtu.be/9_qRufF2D74

Hướng dẫn thầy cô tạo học liệu cho khóa học:

https://youtu.be/kUuQ0k_GZ9I